Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Gir Bodø2024 inspirasjon til bærekraftig samfunnsutvikling?

Å være Europeisk Kulturhovedstad representerer en unik mulighet til å tenke nytt og utvikle ikke bare kultursektoren, men også samfunnet som helhet. I søknaden fra Bodø2024 blir det sagt at viktige innspill i prosessen med å skape levende lokalsamfunn kommer gjennom dialog med engasjerte mennesker.

Northern Company Foto: Dan Mariner/Bodø2024

En kronikk av Professor i økologisk økonomi Ove.D.Jakobsen

Økologisk økonomi

Bodø og Nordland kan skape de beste praktiske eksemplene på hvordan en økologisk økonomi kan implementeres i kultursektoren (et spørsmål som har stor resonans i dagens Europa), med viktige forbindelser til innovativ kulturell og kreativ utdanning for unge mennesker. Å stimulere til kulturell og sosial deltakelse som en integrert del av utviklingen av byen og hele regionen gjennom dialogbaserte prosesser er ikke bare en metode for å løse problemer, det er selve livsnerven i et levende demokrati. Dette står delvis i motsetning til den instrumentelle verdien av dialog i «smart by» konseptet, der dialog ofte er begrenset til å gjelde utforming av teknologiske løsninger for fremtiden.

Målet er å utvikle arenaer for samtaler og inspirere dialogbaserte prosesser som skaper relasjoner mellom enkeltpersoner og kobler samfunnet til naturen. Denne tilnærmingen blir støttet av EU-panelet som tildelte Bodø rollen som europeisk kulturhovedstad. I begrunnelsen blir det sagt at konseptet ARCTICulation tar opp viktige europeiske og globale utfordringer knyttet til bærekraftmål.

Det gode samfunnet

Arbeidet med å utvikle spennende og relevante prosjekter innenfor økologisk økonomi er inspirert av målsetningen som skisseres i NOU 2020:15 «Det handler om Norge»; Der blir «det gode samfunnet» definert som målet for utviklingen, ikke vekst i seg selv. Et godt liv for den enkelte forutsetter et godt samfunn. For å skape grunnlag for positiv utvikling er det viktig at enkeltkommuner tar et større ansvar for sin egen utvikling, basert på egne ressurser.

Det å ha lokal identitet er viktig for folks trivsel og kan virke mobiliserende på lokalt engasjement. Det vil si at fremtidssamfunnet må forankres i de verdiene som ligger i den lokale kulturen samtidig som fremtiden skapes gjennom utvikling og testing av helt nye virkemidler og politikk. Ifølge NOU 2020:15 handler det ikke nødvendigvis om økte ressurser, men om et bredt ordskifte og praktisk utprøving av nye typer virkemidler. Av konkrete tiltak som er kommet i gang kan vi nevne; «lokal mat for lokale markeder», «nettverk Bodøsjøen», «dialogsamfunnet», og «undervisningstilbud i økologisk økonomi ved Bodø videregående skole».

Forvaltning av lokal mat på Kvitnes Gård Foto: Dan Mariner

Lokal mat for lokale markeder

Prosjektet skal bidra til å etablere nettverkssamarbeid mellom produsenter, videreforedlere, distributører og kunder av lokal mat. inspirert av Eco-Regions. Dette er et globalt nettverk som har mer enn 50 økoregioner i Europa. Satsingen på økoregioner er en del av strategien for EU sin «Green Deal». Fokus er å utvikle prosjekter som bidrar til økt tilgang til lokalprodusert mat. Det vil si at maten skal ha lokal identitet, være produsert og videreforedlet i Nordland, gjerne med basis lokale mattradisjoner. Gjennom etablering av samarbeidende nettverk øker styrken i ulike prosjekter som allerede finnes i Nordland.

Erfaringene fra prosjektet viser at det er mange fremtidsrettede aktiviteter i alle fem regionene i Nordland. Som eksempler kan vi nevne, Bondens marked og gårdsbutikker, REKO-ring, Nettverk for lokalmat og tradisjonsmat, Diverse regionale matfestivaler, Andelslandbruk/Urbant landbruk. Når det gjelder markedsmuligheter er fokus rettet mot storkjøkken, kantiner, restauranter og husholdninger. For å øke produksjonen av lokalmat har det offentlige et spesielt ansvar og mulighet for å gå foran for våre felles utfordringer med klima, miljø, folkehelse og øket selvforsyning av mat.

Arktisk Mat på Tall Ship Races Foto: Kathrine Sørgård

Nettverk Bodøsjøen

Det er etablert et nettverk i Bodø, kalt "Nettverk Bodøsjøen", der blant annet Kystlaget Salta, Bodø Husflidslag, Landbrukspensjonistene i Bodø, o.a. er medlemmer, der intensjonen er å gjøre Bodøsjøen friluftsmuseum til et attraktivt område for formidling av tradisjonell mat- og håndverkskultur i Nordland. Kystlaget har allerede bygget et stort naust for sin fembøring, som i sommerhalvåret kan brukes til ulike kulturformål. Landbrukspensjonistene er i ferd med å lage et tun hvor det blir tilgang til både et Nordlandshus, en typisk fiskarbondefjøs, en stall, og et stabbur. Og Bodø Husflidslag har i mange år arrangert "Bodøsjødagene"; på området, en markedsdag med mange ulike aktiviteter og håndverkstradisjoner blir presentert. Nettverket jobber for å tilrettelegge kulturaktiviteter i forbindelse med Bodø2024.

Dialogsamfunnet

Arbeidet med å inspirere til utvikling av Dialogsamfunnet har så langt resultert i 23 utopiverksteder i ulike lokalsamfunn i Nord. Hensikten er å utvikle konkrete prosjekter basert på det potensialet som finnes i den lokale naturen og kulturen. I samarbeid med Nordland fylkeskommune er det gjennomført utopiverksteder for besøksforvaltning og Fotefar mot Nord. I tillegg er det utviklet og gjennomført kurs der ulike dialogmetoder blir presentert og praktisert. Målet er å utvikle kompetansen til å arrangere ulike former for dialogmøter.

Programfag videregående skole

Bodø videregående skole tok initiativ til samarbeid om å utvikle læreplaner for forsøk med programfag økologisk økonomi. Samarbeidet med svært engasjerte lærere og ledere har resultert i godkjente fagplaner og praktisk gjennomføring. Programfaget handler om å gi kunnskap om økologisk økonomisk teori og metode som gir grunnlag for utvikling av bærekraftige løsninger lokalt, nasjonalt og globalt.

Økologisk økonomi som pilotprosjekt på videregående skole

Faget forbereder til videre studier, til samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i utviklingen av fremtidens samfunns- og arbeidsliv. Økologisk økonomi skal bidra til at elevene blir engasjerte deltakere i samfunnet med forståelse for hvordan økonomi, natur og sosiale forhold sammen påvirker den økonomiske utviklingen nasjonalt og globalt. Elevenes erfaringer fra første året er svært positive. Målet er at økologisk økonomi blir godkjent for bruk i videregående skole over hele landet.

Elevene Magnus Bergsten og Mille Melgård Foto: Tina Krey Jakobsen/Bodø2024

Veien videre

En viktig oppgave i Bodø2024 er dermed å utvikle og gjennomføre konkrete prosjekter forankret i økologisk økonomi som viser hvordan det er mulig å utvikle Bodø og Nordland til samfunn preget av høy livskvalitet, forankret i livskraftig økonomi og bærekraftige økosystemer. For å finne frem til løsninger på felles utfordringer knyttet til miljø- og samfunnsansvar er samarbeid nødvendig. Dialogbasert kommunikasjon er dermed en viktig betingelse for å utvikle helhetlige, dynamiske og balanserte løsninger.

 

 

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå