Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Tilknytning fjernvarme

Vi leverer fjernvarme innenfor konsesjonsområdet vårt i Bodø.

Kommunal tilknytningsplikt

Bodø Kommune fattet vedtak 14. april 2011 om bruk av fjernvarme og tilknytingsplikt innenfor konsesjonsområdet. Bildet under viser vårt konsesjonskart, samt vår konsesjon for hovedrørnettraseene, disse er ikke nødvendigvis utbygd enda.

"I alle nye reguleringsplaner innenfor konsesjonsområdet gis det bestemmelser om at det er tilknytningsplikt til fjernvarmenettet, jfr. PBL § 12-7 nr. 8 og §27-5 når fjernvarmekonsesjonær har bekreftet at fjernvarme kan leveres på de vilkår som fremgår av konsesjon for fjernvarme. [...] Ved søknad om byggetillatelse for oppføring eller hovedombyggig av bygning av bygning større enn 500m2 BRA kan planutvalget stille krav om at bebyggelsen skal tilknyttes fjernvarmeanlegg."

Det er gitt bestemmelser i Kommuneplanens arealdel knyttet til fjernvarme og tilknytning.
Les mer her på Bodø Kommunes hjemmesider om fjernvarme og tilknytningsplikt.

Dette trenger du som utbygger

Før det blir gitt byggetillatelse av byggesak må det foreligge en tilknytningsavtale for fjernvarme. Det er viktig at vi tidlig kommer i dialog for å avklare byggets energi og effektbehov, teknisk løsning, evt leveranse av byggvarme og/eller støpevarme, og fjernvarmetrasé. Vi må prosjektere og bygge stikkledning fra eksisterende fjernvarmenett og til teknisk rom i nybygget, dette tar naturligvis litt tid og tilknytningsavtale må derfor signeres i god tid før utbygger trenger byggetillatelse. Ved leveranse av byggvarme og spesielt støpevarme er tidlig dialog viktig for at vi skal rekke frem med fjernvarmetrasé.

 1. Ta kontakt med Bodø Energi Varme
  Vi ønsker tidligst mulig dialog med kunder og utbyggere for å tilby god service og samordne fjernvarmeutbyggingen. Vi forstår at man i en tidlig fase ikke har oversikt over energi & effektbehov, men også midlertidige behov og planer er nyttige i en tidlig fase. Ta kontakt!
   
 2. Vurdering av fjernvarmetilknytning
  Vi avklarer hvor den planlagte utbyggingen ligger i forhold til fjernvarmenettet og hvorvidt det er aktuelt med fjernvarmeleveranse. Vi leverer kun fjernvarme innenfor konsesjonsområdet vårt (se kart nederst på siden). Dersom fjernvarmetilknytning ikke vurderes som aktuelt, vil vi anbfeale fritak fra kommunal tilknytningsplikt til byggesak i Bodø Kommune.
   
 3. Signering tilnytningsavtale
  For nye bygg inngår vi tilknytningsavtale. Denne avtalen må foreligge som dokumentasjon til byggesak i Bodø Kommune før IG.
   
 4. Tiltakshaver gjør seg kjent med tekniske krav
  Utbygger må gjøre seg kjent med tekniske retningslinjer og leveringsvilkår. Tekniske retningslinjer er tilgjengelige her (se link). For enkelte eksisterende bygg eller i tilfeller med villasentraler (mindre vegghengte kundesentraler), vil vi gjøre mindre unntak fra tekniske bestemmelser etter nærmere avtale. Teknisk installasjon skal godkjennes av Bodø Energi Varme.
   
 5. Kunde sender utfylt energi- og effektskjema sammen med flytskjema
  Vi trenger utfylt og signert energi og effektskjema for å bestille kundesentral, samt dimensjonere fjernvarmenettet. Vi skal også ha flytskjema/prinsippskjema for hele VVS-anlegget. Det er viktig for oss å avklare kundens behov. Energi- og effektskjema finner du her.
   
 6. Kunden sender inn plantegning som viser teknisk rom
  Plantegning som viser plassering av teknisk rom for kundesentral sendes både som PDF- og DWG-format. Dette benyttes som underlag for prosjekteringen av fjernvarmestikket til bygget.
   
 7. Kundemøter og befaring
  Vi avholder møter og befaringer for å avklare innførselsvei, fremdriftsplan, koordinering m.m.
   
 8. Signering leveringsavtale
  Før bygget skal hente ut fjernvarme inngår vi en leveringsavtale. Leveringsavtalen er mer detaljert og beskriver blant annet hvor mye effekt & energi som skal leveres, samt pris og annet.
   
 9. Kundesentral bestilles og monteres
  Kundesentral bestilles basert på opplysinger i signert energi- og effektskjema.
   
 10. Idriftsettelse og sluttbefaring
  Kundesentral driftsettes i dialog med BE Varme og det gjennomføres sluttbefaring av teknisk rom sammen med utbygger.

Kartoversikt over konsesjonsgrense og planlagte og delvis etablerte trasèer:


Konsesjonskart fjernvarme Bodø

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå