Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les om informasjonskapsler

Åpenhetsloven

Redegjørelse om Bodø Energi AS sine aktsomhetsvurderinger

Innholdsfortegnelse
1. Innledning
1.1 Bakgrunn
2. Bodø Energi AS
2.1 Interne retningslinjer
2.2 Målsetning og fremdrift
3. Bodø Energi AS sine aktsomhetsvurderinger
3.1 Metode:​
3.2 Risikovurdering
3.3 Resultat av arbeidet
3.4 Bodø Energi AS sitt risikobaserte arbeid
4. Informasjonsplikt

1. Innledning

Bodø Energi AS er i gang med å implementere lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten. Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede . Med større virksomheter menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår :

 1. Salgsinntekter: 70 millioner kroner
 2. Balansesum: 35 millioner kroner
 3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapet: 50 årsverk

Etter åpenhetsloven er Bodø Energi å anse som et større selskap fordi selskapet er mor i konsern hvor konsolidering av konsernet innfrir vilkårene. Konsernet Bodø Energi hadde for regnskapsåret 2022 i gjennomsnitt 171 årsverk. Konsernet hadde på balansedagen salgsinntekter på 4 38 MNOK og balansesum på 1 812 MNOK.

Dette dokumentet er utarbeidet for å oppfylle Bodø Energi AS sin plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

I konsernet Bodø Energi er det Frost Kraftentreprenør AS og BE Kraftsalg AS som er definert som større virksomheter. Vi viser til selskapenes egne rapporterte redegjørelser etter åpenhetsloven.

1.1 Bakgrunn

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forb indelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende men neskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger virksomhete ne en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

 • a. forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • b. kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 • c. iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 • d. følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
 • e. kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 • f. sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges større virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene som minst skal inneholde:

 • a. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • b. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 • c. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

2. Bodø Energi AS

Bodø Energi AS er morselskapet i konsernet Bodø Energi som er ansvarlig for eierutøvelse i datterselskapene gjennom å fastsette overordnede konsernføringer og styringsprinsipper.  Morselskapet er tjenesteleverandør til datterselskapene innen forretningsutvikling, regnskap, lønn, HR , IT drift og brukerstøtte .

Bodø Energi AS er eiet 100 % av Bodø kommune og har hovedkontor i Bodø .

Bodø Energi AS tar vårt samfunnsansvar på alvor og ønsker at sosial bærekraft skal bli en integrert del av selskapets virksomhet. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt og videreutvikling av dette arbeid vil pågå over tid. Det er vår ambisjon at vi skal bidra der vi har mulighet, og vi ønsker ikke å bli assosiert med useriøse leverandører som ikke overholder krav til menneskerettigheter og grunnleggende arbeidstakerrettigheter.

2.1 Interne retningslinjer

Konsernet Bodø Energi har forankret i konsernledelsen felles etiske retningslinjer ( adferdskode ). Vi arbeider kontinuerlig med å integrere og forbedre kravene i adferdskoden i konsernet ved også å fokusere tydeligere hensynet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre interne rutiner og retningslinjer. Det videre arbeidet med tilpasninger og vurderinger av mulige brudd og muligheter for å rette på disse vil inngå som en del av det overordnede internkontrollsystemet til konsernet.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom våre interne regler og praksis knyttet til egen virksomhet, samarbeidspartnere og vår leverandørkjede. Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker.

I konsernet er det Frost Kraftentreprenør AS som er det største selskapet og således det med størst innkjøp og flest leverandører . Frost Kraftentreprenør AS har siden 2018 vært ISO sertifisert. Selskapet er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 (Ledelsessystem for kvalitet), ISO 14001:2015 (Ledelsessystemer for miljø) og ISO 45001:2018 (Ledelsessystemer for arbeidsmiljø). Siden 2019 har Frost Kraftentreprenør AS stilt krav om at leverandørene undertegner en egenerklæring om ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår ved inngåelse av rammeavtaler. Vi viser til selskapet egen redegjørelse for videre utdypning av aktsomhetsvurderinger.

2.2 Målsetning og fremdrift

Bodø Energi arbeider årlig med revisjon av vår a dferdskode og tiltak som kan begrense negative konsekvenser knyttet til selskapets aktivitete r, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere . Vi har satt oss to mål frem til neste års redegjørelse:

 1. Videreutvikle prosessen for aktsomhetsvurderinger
 2. Heve kompetansen i konsern e t for bedre å kunne e tterleve kravene vi stiller for ansvarlige innkjøp i henhold til vår adferdskode .

3. Bodø Energi AS sine aktsomhetsvurderinger 

Dette er den første rapporten som er laget med grunnlag i Åpenhetslovens krav, og i denne rapporten gir vi et overordnet bilde av metodikk og foreløpige vurderinger. ​ Vi har i 2023 foretatt en egenevaluering av leverandørene for å kunne kartlegge løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til deres aktiviteter. Vi har i hovedsak benyttet vår bransjekunnskap og tilgjengelige nettsider som etisk handel Norge, FN-sambandet, og leverandørenes nettsteder. Vi tar avstand fra all form for arbeidslivskriminalitet. Våre risikovurderinger er derfor et viktig bidrag til å få bedre kunnskap som grunnlag for målrettede tiltak.

Loven krever at man foretar aktsomhetsvurderinger for både førsteleddsleverandører og deres underleverandører i den grad man har innkjøp av produkter og tjenester som inngår som innsatsfaktor til selskapets oms etning . Innkjøp fra leverandører som ikke direkte inngår som innsatsfaktor i selskapets omsetning anses som samarbeidspartnere. For de l everandører som anses som samarbeidspartnere har selskapene en plikt å kartlegge og vurdere førsteleddsleverandøren.

 3.1 Metode:​

Bodø Energi AS har utført aktsomhetsvurderingen gruppevis for aktører (leverandører og samarbeidspartnere):​

 • IT system
 • Hardware
 • Rådgivning, pensjon, innleie
 • Eiendom og drift ​
 • Andre - består av mindre leverandører under NOK 100.000

3.2 Risikovurdering

Bodø Energi AS har gjort en overordnet risikovurdering (sannsynlighet og konsekvens) for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har lagt til grunn etablert risikovurderingsmetodikk. Risikonivå 4 og 5 for sannsynlighet innebærer over 6 0 % sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold , og er vurdert til å være et ikke akseptabelt nivå .

3.3 Resultat av arbeidet

Det er ikke avdekket vesentlige brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår risikovurdering av våre leverandører og samarbeidspartnere. For å bidra til å kunne avdekke potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremover er det satt mål om å revidere vår policy på adferdskoden og sikre bedre implementering i konsernet for øvrig. Vi ønsker å kunne bidra der vi kan og hvor vi har den største påvirkningskraften for en positiv utvikling.

3.4 Bodø Energi AS sitt risikobaserte arbeid

Vi har lagt til grunn følgende kriterier for vurdering av sannsynlighet og konsekvens i matrisene under. 

Risiko Beskrivelse Kriterium for sannsynlighet
1 Svært sjelden 0 – 5 % sannsynlighet
2 Sjelden 6 – 20 % sannsynlighet
3 Periodisk 21 – 50 % sannsynlighet
4 Ofte 51 – 80 % sannsynlighet
5 Svært ofte 81 – 100 % sannsynlighet


Konsekvens 

Risiko Frekvens Kriterium for brudd på menneskeretti
1 Ubetydelig​ Vil ikke forårsake noen skade eller brudd
2 Lav Vil sannsynligvis gi mindre fysisk skade, og/eller noe psykisk skade​
3 Middels Vil sannsynligvis forårsake skade
4 Høy Vil sannsynligvis gi alvorlig fysisk skade, og/eller alvorlig psykisk skade​

 

Vurdering

Leverandørkategori Antall Sannsynlighet Konsekvens Kommentar
IT og system 10-15 1 1 Norske leverandører
Hardware   2 3 Hardware fra anerkjente leverandører som Apple og Lenovo produsert i Asia
Rådgivning, pensjon, innleie 5-10 2 1 Konsernintern, ekstern, HMS avvik forekommer
Eiendom og drift 50-100 2 2 Norske leverandører, HMS avvik forekommer
Andre       Ikke vurdert

 

 4. Informasjonsplikt

I henhold til åpenhetsloven kan alle ved skriftlig henvendelse be om informasjon om hvordan vi håndterer de faktiske og mulige negative konsekvensene vi kartlegger og vurderer gjennom risiko- og aktsomhetsvurderingene. Henvendelser fra interesserte blir behandlet individuelt og i henhold til de retningslinjer som er gitt i loven.
 

Bodø, 30.juni 2023

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå